WLDWST ‑ Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van WLDWST.eu (hierna: WLDWST). Gebruik van WLDWST betekent dat u de voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van WLDWST als u deze voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) niet accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. Het is raadzaam deze voorwaarden telkens voor gebruik te lezen.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.wldwst.eu, onderdeel van Boonstoppel Sports BV, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 Inhoud site

WLDWST heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. WLDWST draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. WLDWST is tevens nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u WLDWST toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op WLDWST op een andere wijze dan beschreven is op WLDWST.

WLDWST behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. WLDWST behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van WLDWST. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • het betreft een gezocht advertentie ipv een aanbod advertentie
  de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig;
 • advertenties die anderszins naar de mening van WLDWST aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald;
 • advertenties die betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

U vrijwaart WLDWST tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 2 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

 Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij WLDWST, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. WLDWST staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 4 Spam/harvesten 

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van WLDWST te verzamelen om welke reden dan ook.

Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven als een gebeurtenis geldt, waarvoor geen waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5 Uitsluiting

WLDWST behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien er op enige wijze gehandeld wordt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van WLDWST om nadere rechtsmaatregelen tegen deze personen en/of bedrijven te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Garantie

WLDWST garandeert niet:

 • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

WLDWST sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal WLDWST in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door personen en/of bedrijven verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het door WLDWST onjuiste, onvolledige en niet tijdig plaatsen van een advertentie;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van WLDWST, waaronder de site, door een derde;

Artikel 8 Vrijwaring

Personen en/of bedrijven vrijwaren WLDWST volledig voor alle mogelijke claims op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die personen en/of bedrijven sluiten  door gebruikmaking van deze site.

Artikel 9 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. WLDWST heeft geen zeggenschap over deze websites. WLDWST is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 10 Diversen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door WLDWST aangepast worden. WLDWST adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 11 Andere media

WLDWST heeft het recht de geplaatste advertenties door te plaatsen in alle andere media (b.v. Facebook, Instagram, Twitter etc.).

WLDWST.eu
Aspert 2
6631 KS HORSSEN
office@wldwst.eu
KvK nr.: 60668229
BTW nr.: 8540.07.441.B.01

Always up to date!

Follow us on Facebook! And don't miss out on our latest news!